_

برش ملات

كنترل كيفيت ملات :

یکی از مودهای شکست دیوارهای بنایی غیر مسلح مود برش درز ملات میباشد. میزان چسبندگی بین ملات (ماسه سیمان) و آجر و همچنین تنش فشاری محوری از پارامترهای موثر بر رفتار دیوار در این مود میباشد.

استفاده از ملاتهاي نامناسب مانند گل و يا استفاده از نسبتهاي نامناسب ماسه و سيمان در ملات از عوامل اصلي آسيب پذيري ملات مي باشد.

همچنين عدم توجه به مرطوب نمودن واحد هاي ساختماني قبل از اجرا باعث از دست رفتن آب ملات و كاهش مقاومت و قدرت چسبندگي آن ميگردد. جهت ارزيابي كيفيت ملات،‌ انجام آزمايشهاي برشي ملات در محل مورد توجه قرار گرقته است.

آزمایش برش ملات :

برای تعیین کرانه پایین مقاومت برشی ملات لازم است که رج خارجی دیوار تحت آزمایش برشی قرار گیرد.

برای انجام این آزمایش، باید آجر های دو طرف یک آجر دلخواه را بدون وارد آوردن آسیب برداشت و جای خالی آنها را به خوبی تمییز کرد.

جابجایی یک آجر نسبت به آجرهای بالا و پایین با اعمال نیروی مورد نیاز (VTEST)، اندازه گیری می شود.

با استفاده از رابطه 1، تنش برشی براساس دو سطح اجر در درزهای افقی و اولین حرکت آجر محاسبه می شود. برای محاسبه تنش برشی، باید تنش ناشی از بار ثقلی در محل آزمایش از نتیجه آزمایش کسر شود. موقعیت تست های فوق در دیواره سالن اصلی نمایش طبقه سوم (دیواره های قسمت تاسیسات ) به صورت کروکی زیر می باشد.

 

 

 

که در آن PD و An بترتیب سربار و سطح وارد می باشد.

Vto: تنش برشی ملات،    Vtest: نیرو در اولین جابجایی مشاهده شده

در آجرهای سوراخ دار، Ab براساس سطح مقطع خالص محاسبه می گردد.

انجام تست برش ملات توسط شرکت مهندسی فاراب پی در ساختمان تئاتر شهر تهران