_

اعضای کلیدی فاراب پی

سجاد محمدی ماشمیانی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

 

  • کارشناس ارش مهندسی خاک و پی و زلزله
  •  10 سال تجربه در زمینه طراحی و اجرای سیستم بهسازی و پایدارسازی خاک 
فاطمه جهانگیریان

عضو هیئت مدیره

 

  • کارشناس ارش مهندسی زلزله
  • 10 سال تجربه در زمینه طراحی و اجرای سیستم بهسازی و پایدارسازی خاک
آرش عصری

رئیس بخش آزمایشگاه خاک و بتن– مدیر پروژه

 

  • کارشناس ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک
  • 8 سال تجربه در زمینه فنی و آزمایشگاهی خاک و بتن 
علی رضا شاه حسینی

سرپرست فنی – مدیرپروژه

 

  • کارشناس ارش مهندسی خاک و پی
  • 4 سال تجربه در زمینه طراحی و اجرای سیستم بهسازی و پایدارسازی خاک
حسین متین پور

سرپرست کارگاه – مدیر پروژه

 

  • کارشناس مهندسی عمران
  • 15 سال تجربه در زمینه اجرای سیستم های بهسازی و پایدارسازی خاک