_

انجام پروژه مطالعات ژئوتکنیک و خدمات جنبی (پروژه های شاخص )

_

• انجام مطالعات ژئوتکنیک و خدمات جنبی پروژه تئاتر شهر تهران (کارفرما: وزارت ارشاد)

• انجام مطالعات ژئوتکنیک و خدمات جنبی پروژه ورزشکاه شهدای شهر بابک – کرمان (کارفرما: مجتمع مس میدوک)

• انجام مطالعات ژئوتکنیک و خدمات جنبی پروژه ورزشکاه سازه فضا کار استوک پایل معدن مس میدوک – کرمان (کارفرما: مجتمع مس میدوک)

• انجام مطالعات ژئوتکنیک و خدمات جنبی پروژه ساختمان اداری و آمفی تئاتر– کرمان (کارفرما: مجتمع مس میدوک)

• انجام مطالعات ژئوتکنیک و خدمات جنبی پروژه بانک ملی شوشتر (کارفرما اداره فنی و مهندسی بانک ملی اهواز- شرکت آریا سازه ارگ)

• انجام مطالعات ژئوتکنیک و خدمات جنبی پروژه بانک ملی رامهرمز (کارفرما: اداره فنی و مهندسی بانک ملی اهواز – شرکت آریا سازه ارگ )

• انجام مطالعات ژئوتکنیک و خدمات جنبی پروژه پادگان ارتش سرپل ذهاب (کارفرما: اداره فنی و مهندسی ارتش – شرکت آریا سازه ارگ )

• انجام مطالعات ژئوتکنیک و خدمات جنبی پروژه خانه رهاوی تهران (کارفرما: شرکت معماری باغ ایرانی)

• انجام مطالعات ژئوتکنیک و خدمات جنبی پروژه گاج تهران (کارفرما: مرکز رشد و نوآوری دانشگاه شریف)

• انجام مطالعات ژئوتکنیک و خدمات جنبی پروژه انقلاب-خ قدس تهران (کارفرما: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)

• انجام مطالعات ژئوتکنیک و خدمات جنبی پروژه بانک ملی شعب اسلام شهر و نسیم شهر (کارفرما: اداره فنی و مهندسی بانک ملی -آریا سازه ارگ)

• انجام مطالعات ژئوتکنیک و خدمات جنبی پروژه ساختمان بنایی سازمان بازرسی کل کشور (کارفرما: اداره فنی و مهندسی سازمان بازرسی کل کشور)

• پروژه های زیر مجموعه نظام مهندسی استان تهران (بیش از 100 مورد)

 

 

انجام مطالعات تحلیل خطر

 

• انجام مطالعات تحلیل خطر احتمالاتی سد چم سرخ واقع در استان ایلام

• انجام مطالعات تحلیل خطر احتمالاتی مجتمع تجاری نگین ورد آورد در استان البرز

• انجام مطالعات تحلیل خطر و تحلیل دینامیکی آبرفت (اثر ساختگاه) بیمارستان شریعتی واقع در استان البرز

• انجام مطالعات تحلیل خطر احتمالاتی مجتمع تجاری نگین ورد آورد در استان البرز

• انجام مطالعات تحلیل خطر و تحلیل دینامیکی آبرفت (اثر ساختگاه) بیمارستان شریعتی واقع در استان البرز

_

برخی از پروژه های مطالعات ژئوتکنیک، ژئوفیزیک انجام گرفته

_