_

مطالعات خدمات جنبي

مطالعات خدمات جنبي يكي از اساسي ترين نيازهاي پروژه هاي بهسازي لرزهاي بوده و در حقيقت اين مطالعات به عنوان پيش نياز انجام مطالعات ارزيابي آسيب پذيري لرزهاي مطرح است.

همچنين اعتبار نتايج حاصل از مطالعات ارزيابي آسيب پذيري، كاملا بستگي به دقت و صحت اطلاعاتي دارد كه از انجام مطالعات خدمات جنبي، حاصل ميگردد.

 

از طرف ديگر يكي از دلايل اصلي طولاني شدن مطالعات ارزيابي آسيب پذيري لرزهاي، بحث عدم انجام مطالعات خدمات جنبي در زمان مناسب است كه با توجه به تجربيات موجود، اين موضوع خود به تنهايي ميتواند باعث ايجاد تاخيرهاي قابل توجه در روند پيشرفت پروژه هاي بهسازي لرزهاي شود.  

به طور كلي فرآيند بهسازي لرزهاي از سه مرحله تشكيل شده كه در نمودار زير، اين مراحل به همراه جزييات مربوط، معرفي شده اند.

شکل 1 – نمایی از پروژه های خدمات جنبی (پروژه های انجام گرفته توسط شرکت مهندسی فاراب پی)

مطالعات خدمات جنبي در مرحله ي اول از فرآيند فوق (ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي) و عموما پس از اتمام و ارايه ي گزارش ارزيابي كيفي آسيب پذيري لرزهاي، انجام ميگيرد و هدف از انجام اين مطالعات نيز به دست آوردن و يا تكميل و تدقيق كليه ي اطلاعاتي است كه در ارزيابي آسيب پذيري لرزهاي سازه، مورد نياز است.

 

 ليست خدمات جنبي در حالت كلي شامل موارد زير است

 

1-تهيه ي نقشه هاي معماري و سازهاي وضع موجود

2- سونداژ و تخريب

3- شناسايي

4- برآورد خطر زلزله در صورت نياز

5- آماده سازي

6- آزمايشهاي مقاومت مصالح

7- آزمايشهاي خاك

8-ترميم

 

زنجيره ي انجام مطالعات ارزيابي آسيب پذيري لرزهاي از ديدگاه مطالعات خدمات جنبي، در شكل 1-2 ارايه شده است.

سونداژ و تخريب:

 

تعريف

تخريب و سونداژ عبارت است از برداشتن پوشش هاي معماري تا رسيدن به محل اعضا يا اجزاي مورد نظر

 

 هدف

1-  دسترسي به اعضا يا اجزاي مختلف سازه به منظور انجام شناسايي هاي مورد نياز

2- آماده نمودن شرايط لازم به منظور انجام نمونه گيري و آزمايش هاي مخرب و غير مخرب مورد نياز

شکل 1 – 4 – نمایی از سونداژ های فونداسیون  (انجام گرفته توسط شرکت مهندسی فاراب پی )

شناسايي

 

 تعريف

شناسايي عبارت است از تعيين مشخصات ظاهري جزييات و هندسي اعضا و اجزاي مختلف سازه.

 

هدف

1- تهيه ي نقشه هاي ارزيابي جامع وضع موجود و يا كنترل و تدقيق نقش ه هاي موجود از سازه؛

2- بررسي ظاهري و كيفي اعضا و اجزاي سازه اي و غير سازه اي؛

3-تعيين دقيق تعداد و محل انجام آزماي شهاي مخرب و غير مخرب.

شکل 1 -5 – نمایی از شناسایی اعضا(انجام گرفته توسط شرکت مهندسی فاراب پی )

آماده سازي

تعريف

آماده سازي عبارت است از مجموعه اقدام هايي كه در محل سايت، قبل و در حين انجام سونداژ و آزمايش هاي مخرب و غيرمخرب، بايد صورت گيرد.

هدف

  • فراهم نمودن شرايط به منظور استقرار دستگاه ها اقدام هايي است كه در محل، به منظور استقرار دستگاه هاي آزمايشگاهي بايد انجام شود تا شرايط لازم براي حمل و نقل تجهيزات و ادوات مورد استفاده و دسترسي هاي لازم در اين ارتباط فراهم گردد . از جمله ي اين اقدام ها مي توان به تامين داربست، بالابر، جابجايي يا تخريب برخي از اعضا و اجزاي غير سازه اي، به منظور تسهيل در حمل تجهيزات به داخل سازه و غيره، اشاره نمود.

  •  فراهم نمودن تسهيلات و شرايط محيطي لازم به منظور انجام آزمايش ها اقدام ها و يا تسهيلاتي است كه بسته به نوع و شرايط مورد نياز هر يك از تجهيزات مورد استفاده، به منظور حفظ دقت و صحت نتايج انجام آزمايش هاي مخرب و غير مخرب، مورد نياز است و در راهنما و يا كاتالوگ هاي دستگاه هاي مورد استفاده و يا در دستورالعمل هاي مربوط به نحوه ي انجام صحيح آزمايش ها، به آن ها اشاره شده است. از اين جمله  میتوان به شرايط استاندارد محيطي انجام آزمايش ، نظير صاف،  تمیز و صيقلي نمودن سطوح بتني، زنگ زدايي و تميز نمودن و برداشتن هر گونه پوشش و يا مانع از روي اجزاي فولادي، تامين آب و برق مورد نياز دستگاه ها، تهويه و غيره اشاره نمود.

  • فراهم نمودن شرايط مناسب به منظور ايمني سازه، افراد و تجهيزات موجود در سازه در حين انجام آزمايش ها به طور كلي فرآيند انجام آزمايش و برداشت اطلاعات از محل، بايد با پيش بيني هايي به منظور جلوگيري از بروز خسارت به تجهيزات موجود، حفظ ايمني كاركنان، بهره بردارن و ساكنين محل و غيره، انجام گيرد . لذا لازم است در حين انجام آزمايش، بر حسب ماهيت انجام آزمايش و شرايط سازه، ملزومات و اقدام هاي مقتضي براي حفظ سلامت افراد، سازه و تجهيزات موجود در سازه، انجام گيرد . چنين ملزوماتي در راهنما و يا كاتالوگ هاي دستگاه هاي مورد استفاده در انجام آزمايش ها، دستورالعمل هاي مربوط به نحوه ي انجام صحيح آزمايش ها و يا قضاوت هاي مستدل به ملاحظات فني و مهندسي، قابل استخراج و استنتاج است. از جمله ي اين اقدام ها مي توان به نصب حفاظ، پوشاندن تجهيزات و ادوات حساس به آلودگي هاي محيطي و يا خارج نمودن آن ها از محل، تمهيدات لازم در هنگام عكس برداري با اشعه و غيره، اشاره نمود.

آزمايشهاي مقاومت مصالح

تعريف

1- آزمايش هاي مخرب: عبارت است از آزمايش هايي كه با تخريب عضو و يا اجزا همراه باشد.

  • آزمايش هاي غير مخرب: عبارت است از آزمايش هايي كه در آن ها نيازي به تخريب عضو و يا اجزا نبوده و يا تخريب، كاملا محدود است و به عمر و استفاده ي آتي قطعه آسيبي نمي رساند.

هدف

1-  تكميل نقشه هاي ارزيابي جامع وضع موجود و يا كنترل و تدقيق نقشه هاي موجود از سازه؛

2- تعيين مشخصات فيزيكي، مكانيكي و شيميايي مصالح به كار رفته در سازه؛

  • تعيين كيفيت و ميزان آسي بهاي محيطي و شيميايي مصالح به كار رفته در سازه.

شکل 1 -6 – تست غیر مخرب بتن-چکش اشمیت

شکل 1 – 7 – نمایی از تست های مقاومت مصالح (انجام گرفته توسط شرکت مهندسی فاراب پی )

آزمایش های خاک

 

هدف

1- شناسايي و تعيين مشخصات هندسي و سازه اي پي

2- تعيين كيفيت و ميزان آسي بهاي محيطي و شيميايي وارد به مصالح به كار رفته در پي

3- تعيين مشخصات فيزيكي، مكانيكي، ديناميكي و لرزه اي خاك ساختگاه مورد مطالعه اين مشخصات بايد اطلاعات مورد نياز به منظور انجام مطالعات تحليل خطر ويژه ي ساختگاه (در صورت لزوم را نيز فراهم نمايد.

4-بررسي خطرات ساختگاهي نظير روانگرايي، گسلش، نشست ناهمگون و زمين لغزش

 

شکل 1 – 9 –نمایی از پروژه های خدمات جنبی – مطالعات ژئوتکنیک پروژه (انجام گرفته توسط شرکت مهندسی فاراب پی )

ترميم

تعريف

ترميم عبارت از مرمت قسمت هاي سونداژ و نمونه گيري شده است.

هدف

بازگرداندن وضعيت معماري و ظاهري به همراه مشخصات سازه اي نظير مقاومت و تركيب اعضا و اجزاي باربر و نقاط سونداژ و نمونه گيري شده به حالت اوليه ي قبل از سونداژ و نمونه گيري