نام پروژه: شرکت پتروالکتریک

کارفرما : شرکت پتروالکتریک

پیمانکار طرح و اجرا : شرکت فاراب پی سنج

تاریخ شروع : مرداد 1396

مدت اجرا : 20 روز

عمق گود : 8 متر

سطح جداره : 650 متر مربع

متراژ نیل و انکراژ : 1200 متر

محل پروژه : استان تهران –شهر تهران – شهرک غرب – فلامک