شرکت مهندسی فاراب پی مطالعات فنی مکانیک خاک شامل آزمایش خاک، آزمایش بتن و میلگرد، مطالعات خدمات جنبی در مقاوم سازی ساختمان ها، بهسازی بستر قبل و بعد از ساخت سازه ها، گود برداری ایمن با استفاده از روش های مناسب مانند نیلینگ و انکراژ، سازه نگهبان، مهار متقابل

  • فعالیت ها